Ο Ιερός Κλήρος

 
Ο Aρχ. Προϊστάμενος
της Περιφερείας Ταταούλων,

Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. ΓεννάδιοςΟ Οικ. π. Ιάκωβος Χαβιαρόπουλος,
Ο Διάκονος Aλέξανδρος Οικονόμου

 

Ο Aρχ. Προϊστάμενος της Περιφερείας Ταταούλων, Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος,

ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Δευτέρας Καππαδοκίας, κατά κόσμον Νικόλαος (Λυμούρης), ἐγενήθη ἐν Θεσσαλονίκῃ τό ἔτος 1951. ᾿Επεράτωσε τάς λυκειακάς του σπουδάς ἐν τῷ ᾿Αμερικανικῷ Κολλεγίῳ «John F. Kennedy» ἐν Νεαπόλει τῆς ᾿Ιταλίας. ᾿Εξεπλήρωσε τάς στρατιωτικάς αὐτοῦ ὑποχρεώσεις εἰς τό Κλιμάκιον τῶν Χερσαίων Δυνάμεων τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης τοῦ ΝΑΤΟ. ᾿Εφοίτησεν εἰς Πανεπιστήμια τῆς ᾿Αμερικῆς καί τῆς Εὐρώπης. ᾿Ανηγορεύθη διδάκτωρ ἐν ᾿Αμερικῇ (ΡΗD) καί Doctorat d’ Etat τῶν Πανεπιστημίων Στρασβούργου Γαλλίας - Τυβίγγης Γερμανίας μέ ἄριστα. ᾿Εκάρη μοναχός καί ἐχειροτονήθη Διάκονος τό ἔτος 1976, μετονομασθείς εἰς Γεννάδιον ἐν τῇ ῾Ιερᾷ Πατριαρχικῇ καί Σταυροπηγιακῇ Μονῇ ῾Αγίας ᾿Αναστασίας Φαρμακολυτρίας Χαλκιδικῆς. ᾿Εχειροτονήθη εἰς Πρεσβύτερον, τό ἔτος 1981, ἐν Ντόρντμουντ Γερμανίας. ᾿Από τό ἔτος 1983 ἕως τό 1993 ὑπηρέτησεν ὡς ᾿Εκτελεστικός Γραμματεύς εἰς τό τμῆμα «Πίστις καί Τάξις» ἐν τῷ Παγκοσμίῳ Συμβουλίῳ ᾿Εκκλησιῶν (World Council of Churches) ἐν Γενεύῃ ῾Ελβετίας. ᾿Εδίδαξεν ὡς ἐπισκέπτης καθηγητής εἰς διάφορα Πανεπιστήμια τῆς ᾿Αμερικῆς καί Εὐρώπης. Τό ἔτος 1984 ἐτοποθετήθη ὡς ᾿Εκτελεστικός Γραμματεύς τῆς Μικτῆς Διεθνοῦς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῶν Λουθηρανῶν. Τό 1989 ἐχειροθετήθη ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Δημητρίου εἰς ᾿Αρχιμανδρίτην τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου. ᾿Από τό ἔτος 1993 ὑπηρετεῖ εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν ὡς Μέλος τῶν Συνοδικῶν ᾿Επιτροπῶν. Τό ἔτος 1994 ἐτοποθετήθη ὡς ῾Ηγουμενεύων εἰς τήν ῾Ιεράν Πατριαρχικήν καί Σταυροπηγιακήν Μονήν Ζωοδόχου Πηγῆς Βαλουκλῆ. Τό 1995 προεχειρίσθη εἰς Μ. Σύγκελλον ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Τό 1996, ἐτοποθετήθη ὡς ᾿Εκτελεστικός Γραμματεύς ἐπί τοῦ ἐπισήμου Διεθνοῦς Θεολογικοῦ Διαλόγου μετά τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ᾿Εκκλησίας καί τόν Μάϊον τοῦ 1997 ἐξελέγη παμψηφεί Τιτουλάριος Μητροπολίτης τῆς ᾿Επισκοπῆς Σασίμων, ἥτις ἀνυψοῦται ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ εἰς Μητρόπολιν, καί ἐχειροτονήθη εἰς ᾿Επίσκοπον τήν 1ην ᾿Ιουνίου 1997. Ἀπό τοῦ ἔτους 2007 κατετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχας τοῦ Θρόνου. Τό 1998 ἐξελέγη μέλος τῆς Διαρκοῦς ᾿Επιτροπῆς (Standing Comitte of the Commission on Faith and Order) τῆς ᾿Επιτροπῆς «Πίστις καί Τάξις» τοῦ Π.Σ.Ε., καί τό 1999 ᾿Αντιπρόεδρος αὐτῆς, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Τό 1999 ἐτοποθετήθη ὑπό τῆς Μητρός ᾿Εκκλησίας, ᾿Ορθόδοξος Συμπρόεδρος τῆς Μικτῆς Θεολογικῆς ᾿Επιτροπῆς ἐπί τοῦ Θεολογικοῦ Διαλόγου μεταξύ τῶν ᾿Ορθοδόξων ᾿Εκκλησιῶν καί τῆς Παγκοσμίου Λουθηρανικῆς ῾Ομοσπονδίας (Lutheran World Federation). ᾿Από τό 2002 τυγχάνει μέλος τῆς ᾿Εκτελεστικῆς καί Κεντρικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου ᾿Εκκλησιῶν (Π.Σ.Ε.). Τυγχάνει ἐπίσης μέλος διαφόρων Θεολογικῶν ῾Εταιρειῶν ἐν Εὐρώπῃ καί ἀντιπροσωπεύει τό Οἰκ. Πατριαρχεῖον εἰς διαφόρους ἀποστολάς. Συνέγραψεν πέραν τῶν διακοσίων θεολογικῶν μελετῶν, ἄρθρων καί πονημάτων εἰς διάφορα ἑλληνικά καί ξένα περιοδικά καί ἐξέδωσε διάφορα βιβλία περί τῆς ᾿Ορθοδόξου Θεολογίας καί οἰκουμενικοῦ περιεχομένου. ᾿Ετιμήθη δι’ ἐκκλησιαστικῶν καί πολιτειακῶν διακρίσεων. ῾Ομιλεῖ τήν ᾿Αγγλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, ᾿Ιταλικήν καί τήν Ρωσσικήν.

(από την ιστοσελίδα του Οικ. Πατριαρχείου)


Ο Οικονόμος π. Ιάκωβος Χαβιαρόπουλος,

Γεννήθηκε το 1959 στην Πόλη. Απόφοιτος της Αστικής Σχολής Ευαγγελίστριας Προπόδων Ταταούλων και στη συνέχεια απόφοιτος του Τεχνικού Λυκείου Μάτσκα του 1979. Χειροτονήθηκε το 1993 από τον αείμνηστο Αρχ. Προϊστάμενο της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου Ταταούλων, Σεβ. Μητροπολίτη Μετρών και Αθύρων κ. Θεόκλητο. Το 1994 προήχθη εις Ιερέαν. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά.

Ο Διάκονος Αλέξανδρος Οικονόμου,

Γεννήθηκε το 1969 στην Αθήνα. Απόφοιτος Οικονομικών (Αθήνα) και στη συνέχεια απόφοιτος Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χειροτονήθηκε το 2003 στον Ναό του Αγίου Φωκά στο Ορτάκιοϊ από τον Σεβ. Μητροπολίτη Ικονίου κ. Θεόληπτο. Είναι έγγαμος και έχει τρία παιδιά.

 

 
© Copyright 2011 All Rights Tatavla TM | Διεύθυνση: Ateş Böceği sok. No:2 34440 Kurtuluş / Istanbul / Turkey
τηλέφωνο: +90 212 250 62 48 - φαξ: +90 212 254 36 90 - e-mail: info@tatavla.org